Положення


                                                                                                                                                Додаток 6
                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                  Рішення Черкаської міської ради
                                                                                                                                      від  11. 08. 2011 № 3-4


                                                                     ПОЛОЖЕННЯ
                                       про департамент бюджетної політики Черкаської міської ради
1. Загальні положення
1. 1.    Департамент бюджетної політики Черкаської міської ради (далі - департамент), є виконавчим органом Черкаської міської ради, підконтрольний та підзвітний Черкаській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та Черкаському міському голові.
Департамент утворений та діє на підставі рішення Черкаської міської ради, яким затверджено це Положення про департамент, та є правонаступником департаменту бюджетної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради.
1. 2.    У своїй діяльності департамент керується Конституцією  України, законами України, нормативними актами Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Черкаського міського голови, цим Положенням та іншими законодавчими актами.
1. 3.    Департамент є самостійною юридичною особою (самостійним структурним підрозділом Черкаської міської ради), зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку із зображенням Державного Герба України, печатки, штампи та відповідні бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.
1. 4.    Департамент може бути позивачем та відповідачем в судах.
1. 5.    Майно департаменту належить йому на правах оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном департаменту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
1. 6.    Підрозділи департаменту (управління, відділи та інші) (далі - підрозділи департаменту) не мають статусу юридичної особи, діють у складі департаменту, керуючись цим Положенням.
1. 7.    Працівники департаменту отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету в межах затвердженого кошторису та поділяються на:
 - посадових осіб місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями, щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно – дорадчих функцій,
- службовців та робітників.
1. 8.    Фінансування видатків департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету відповідно до затвердженого кошторису.
1. 9.    Департамент забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування програм соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів.
2. Основні напрямки діяльності департаменту та його повноваження

2. 1. Основними напрямками діяльності департаменту є:
2. 1. 1.  Забезпечення реалізації основних напрямків  бюджетної політики держави та місцевого самоврядування.
2. 1. 2.    Складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконкому.
2. 1. 3.    Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення соціально - економічного розвитку м. Черкаси.
2. 1. 4.    Розроблення  пропозицій  з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
2. 1. 5.    Здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами, використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою.
2. 1. 6.    Департамент бюджетної політики за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності зобов’язань щодо сплати до міського бюджету коштів, які, відповідно до взятих ними договірних зобов’язань, зараховуються на рахунки міського бюджету.
2. 1. 7.    Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету та бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2. 1. 8.    Визначення прогнозних показників доходів та видатків бюджетів районів у місті.
2. 1. 9.    Удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довготермінових фінансових норм і нормативів, впровадження ПЦМ.   

2. 2. Департамент наділяється повноваженнями згідно чинного законодавства, а саме:
2. 2. 1.    Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
2. 2. 2.    Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
2. 2. 3.    Проводить на будь - якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
2. 2. 4.    Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міськвиконкому.
2. 2. 5.    Бере участь у фінансуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування.
2. 2. 6.    Здійснює у межах своїх повноважень операції з боргом з метою погашення та обслуговування боргових зобов'язань.
2. 2. 7.    Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міського бюджету та бюджету міста, аналізує соціально - економічні показники розвитку міського бюджету та бюджету міста та враховує їх під час складання проекту міського бюджету та бюджету міста.
2. 2. 8.    Організовує роботу, пов'язану  із складанням   проекту  міського бюджету, визначає порядок і терміни подання розпорядниками бюджетних коштів матеріалів для підготовки  проекту міського бюджету, складає проект міського бюджету.
2. 2. 9.    Здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз відповідного міського бюджету.
2. 2. 10.    Організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами державного казначейства України, іншими органами державної виконавчої влади вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.
2. 2. 11.    Одержує за рішенням (дозволом) ради короткотермінові позички в органах  державного казначейства України для  забезпечення фінансування видатків загального фонду міського бюджету.
2. 2. 12.    Розміщує на підставі рішенням (дозволу) міської ради на конкретних умовах вільні залишки коштів міського бюджету на депозитних рахунках банківських установ.  
2. 2. 13.    Аналізує та зводить показники бюджетів, що входять до бюджету міста та подає їх у встановлені терміни до виконавчого комітету міської ради та Головного фінансового управління ОДА.
2. 2. 14.    Аналізує та зводить показники звітів про виконання бюджетів та подає їх у встановлені терміни до виконавчого комітету міської ради та Головного фінансового управління ОДА.
2. 2. 15.    Забезпечує захист фінансових інтересів територіальної громади міста та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
2. 2. 16.    Складає розпис доходів і видатків міського бюджету та бюджету міста, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з державним та обласним бюджетами.
2. 2. 17.    Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.
2. 2. 13.    Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету та бюджету міста, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2. 2. 19.    Пропонує внесення змін до міського бюджету та бюджету міста.
2. 2. 20.    Аналізує баланси і звіти про виконання міського бюджету та бюджету міста, інші фінансові звіти, подані управлінням державного казначейства у м. Черкаси.
2. 2. 21.    Інформує виконавчий комітет міської ради, Головне фінансове управління ОДА про стан виконання міського бюджету та бюджету міста за кожний звітний період і подає їм річний та квартальний звіт про виконання міського бюджету та бюджету міста.
2. 2. 22.    Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.
2. 2. 23.    Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг.
2. 2. 24.    Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради про здійснення запозичень у формі випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та укладання угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах.
2. 2. 25.    Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.
2. 2. 26.    Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчих  органів  міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.
2. 2. 27.    Розглядає у межах своєї компетенції звернення  громадян, підприємств, установ і організацій.
2. 2. 28.    Готує та подає міськвиконкому офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального та спеціального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету.
2. 2. 29.    Вносить пропозиції міськвиконкому щодо скорочення мережі та  штатної чисельності установ, що фінансуються з міського бюджету.
2. 2. 30.    Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників департаменту.
2. 2. 31.    Здійснює інші напрямки діяльності, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
2. 2. 32.    Розміщує інформацію про діяльність на сайті з метою забезпечення прозорості бюджетної політики міста.

2. 3.  З питань бухгалтерського обліку та звітності:
2. 3. 1.    Самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна департаменту, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю.     
2. 3. 2.    Веде облік і складає бухгалтерську звітність по субвенціях  з державного бюджету. Проводить аналіз фінансування виконаних робіт та подає звіти у відповідні інстанції.
2. 3. 3.    Проводить фінансування, веде облік і складає звітність, аналізує використання коштів та подає відповідні звіти.

2. 4.   З питань кадрової роботи:
2. 4. 1.    Приймає участь у проведенні підготовки, перепідготовки, професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

3. Права департаменту
Департамент має право:
3. 1.    Одержувати в установленому порядку від розпорядників бюджетних коштів,  управління держказначейства в м. Черкаси, ГУДКУ в Черкаській області, ДПІ у М. Черкаси, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського бюджету та бюджету міста, та аналізу його виконання;
3. 2.    В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходи до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;
3. 3.    Залучати фахівців розпорядників бюджетних коштів, органів держказначейства та податкових органів, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
3. 4.    Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
3. 5.    Взаємодіяти з іншими  структурними  підрозділами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства, Головним фінансовим управлінням ОДА;
3. 6.    Розробляти проекти нормативно - правових актів органу місцевого самоврядування, а саме рішень Черкаської міської ради,  її виконавчогокомітету, розпоряджень міського голови м. Черкаси;
3. 7.    Направляти у відрядження працівників департаменту. Директор департаменту направляється у відрядження за розпорядженням міського голови.
4. Керівництво та склад департаменту
4. 1.    Положення про департамент затверджує Черкаська міська рада.
4. 2.    Граничну чисельність та фонд оплати праці департаменту затверджує Черкаська міська рада.
4. 3.    Штатний розпис департаменту затверджує міський голова м. Черкаси.
4. 4.    Управління департаментом здійснює директор департаменту, який безпосередньо підпорядкований міському голові м. Черкаси.
4. 5.    Організаційно-правовий статус, права, обов'язки та відповідальність директора департаменту визначаються цим Положенням.
4. 6.    На посаду директора департаменту призначається особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).

Директор департаменту
-   керує роботою та діяльністю департаменту;
-    затверджує  посадові інструкції всіх працівників департаменту;
-    визначає підпорядкованість підрозділів департаменту між заступниками директора департаменту, у разі їх призначення;
-    вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад  працівників департаменту та присвоєння їм рангів, порушує питання про застосування заохочень та притягнення до відповідальності працівників департаменту, встановлення їм розмірів надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та преміювання, а також інших кадрових питань;
-    надає на затвердження міському голові проект штатного розпису департаменту з розрахунками видатків на його утримання в межах затверджених асигнувань;
-    організовує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови міста Черкаси;
-    в межах повноважень видає накази, які є обов'язковими для виконання працівниками департаменту, організовує та контролює їх виконання. Видає накази по особовому складу тільки стосовно відряджень працівників департаменту;
-    відкриває рахунки в установах органів державного казначейства України, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання департаменту;
-    представляє департамент в межах своїх повноважень у відносинах з державними та громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними та юридичними особами – суб'єктами господарювання та громадянами;
-    веде особистий прийом громадян;
-    забезпечує підготовку проектів рішень і внесення їх на розгляд Черкаської  міської ради та її виконкому, а також проектів розпоряджень міського голови міста Черкаси, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів;
-    здійснює інші повноваження відповідно до Положення про департамент, а також повноваження покладені на департамент окремими рішеннями Черкаської міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови міста Черкаси, а також доручень посадових осіб керівництва міської  ради та виконкому;
-    директор департаменту діє від імені департаменту та представляє його у відносинах з державними і недержавними організаціями, підприємствами та установами без доручення;
-    директор департаменту формує проект штатного розпису підпорядкованого підрозділу;
-    за розпорядженням міського голови виплачує підпорядкованим працівникам грошову винагороду за сумлінну і безперервну працю в органах місцевого самоврядування;
-    направляє підпорядкованих працівників у відрядження в межах України;
-    приймає учнів та студентів на практику (підписує договори та видає відповідні накази).
-    директор департаменту призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста Черкаси в порядку, визначеному чинним законодавством України;
-    один із заступників директора департаменту, у разі їх призначення, виконує обов'язки директора  департаменту під час його відсутності. У випадку  відсутності директора департаменту та його заступників, обов'язки останніх покладаються на керівника підрозділу департаменту за розпорядженням міського голови міста Черкаси;
-    керівництво підрозділами у складі департаменту здійснюють заступник (заступники) директора департаменту, у разі їх призначення, та керівники підрозділів департаменту;
-    заступник (заступники) директора та посадові особи органу місцевого самоврядування департаменту приймаються на службу та призначаються на посади міським головою міста Черкаси на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Інші працівники департаменту (службовці та робітники) приймаються на роботу та призначаються на посади розпорядженням міського голови;
-    звільнення та переведення посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників департаменту здійснюється за розпорядженням міського голови міста Черкаси в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Відповідальність
Директор департаменту несе персональну відповідальність за:
-    виконання покладених на департамент завдань та здійснення ним функцій і повноважень відповідно до цього Положення та законодавства України;
-    відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;
-    виконання, рішень Черкаської  міської ради,   її виконавчого комітету доручень та розпоряджень міського голови міста Черкаси, а також доручень посадових осіб керівництва міської ради та виконкому;
-    своєчасну та достовірну інформацію та надання звітів з питань, що  входять до повноважень департаменту;
-    стан справ в підпорядкованих підрозділах;
-    стан діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в департаменті;
-    своєчасний та якісний розгляд звернень громадян та службової кореспонденції.

6. Фінансування видатків департаменту
Фінансування видатків департаменту здійснюється з міського бюджету згідно з кошторисом;
департамент є  головним розпорядником коштів;
директор департаменту наділяється правом вносити пропозиції щодо  уточнення кошторису витрат.

7. Заключні положення
Ліквідація та реорганізація департаменту проводиться Черкаською міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішеннями Черкаської міської ради.